Algemene voorwaarden MijnPartyservice B.V.

Algemene voorwaarden van MijnPartyservice B.V.

Zowel MijnIJs, MijnStroopwafel als MijnBarista is onderdeel van MijnPartyservice B.V., ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 54822033. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op MijnPartyservice B.V.

 1. Aansprakelijkheid.

MijnPartyservice B.V. is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de gehuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

 1. Reservering.

Opties op basis van uitgebrachte offertes op alle te reserveren producten en/of diensten worden door MijnPartyservice B.V. vrijblijvend en geheel kosteloos verzorgd. Een optie is geldig gedurende de looptijd van de offerte. Na het verlopen van de geldigheid, vervalt de geheel vrijblijvende optie.

 1. Betaling.

U dient het volledige factuur bedrag van de af te nemen diensten, materialen en/of producten vooraf per bank te voldoen. Indien u niet vooraf per bank voldoet, bestaat ook de mogelijkheid om bij aflevering van de goederen cq voor uitvoering van onze diensten de factuur ter plaatse per PIN te voldoen. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot betaling per PIN, verzoeken wij u dit vooraf kenbaar te maken.

 1. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot zeven kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

 1. Prijzen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, parkeerkosten, of tolkosten, tenzij anders aangegeven op de site of de offerte.

 1. Schoonmaak van de apparatuur.

Alle gehuurde materialen worden altijd door ons vuil retour genomen en hiervoor worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht, uitgezonderd glaswerk, borden, bestek, kopjes, schoteltjes en lepeltjes en tenzij anders overeengekomen.

 1. Gemaakte kosten.

Alle gemaakte en door ons voorziene kosten, zullen in de offerte en/of bevestiging worden meegenomen Mochten er onverhoopt nog andere onvoorziene kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij dit achteraf in rekening.

 1. Schade

De apparatuur dient bij ons in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze bij de huurder is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de reparatiekosten en eventuele omzetderving volledig voor rekening van de huurder. Het contactpersoon en/of onderneming die optreedt als huurder is in deze hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade tijdens de overeengekomen huurperiode.

 1. Ophalen, afleveren en retourneren.

Afleveren en ophalen gebeurt in beginsel altijd in overleg met de huurder. Door de huurder zelf ophalen en/of retourneren is niet mogelijk. MijnPartyservice B.V. bezorgt alle materialen altijd zelf op de door de huurder gewenste locatie. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

 1. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MijnPartyservice B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat MijnPartyservice B.V.  gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MijnPartyservice B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Toepassing.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Share

IJscokar huren, barbecue feest organiseren, stroopwafelkraam op locatie? Bij ons de beste feesten en het mooiste materiaal.